Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van producten van Lexerta door een (rechts)persoon, verder te noemen “opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

1.2. Tenzij in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de artikelen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 en 15 van de Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

2. Definities

Algemene Voorwaarden betekent de algemene voorwaarden van Lexerta Nederland en/of Lexerta België;

Beschikbaar(heid) betekent tijdens kantooruren;

Documentatie betekent de (online) ter beschikking gestelde beschrijving van de functionaliteit van producten;

Gebrek betekent een aantoonbaar en reproduceerbaar gebrek dat ertoe leidt dat de functionaliteit wezenlijk afwijkt van de beschrijving daarvan in de documentatie en/of de overeenkomst;

Gebruiker betekent de natuurlijk persoon, zijnde een werknemer van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon, die producten van Lexerta gebruikt;

Gebruiksvoorwaarden betekent deze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van producten van Lexerta;

Hostingomgeving betekent de servers van de toeleverancier waarop het product van Lexerta is geïnstalleerd en die bereikbaar is via het internet of een ander netwerk;

Incident betekent een storing die ertoe leidt dat het product niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van een gebrek;

Inloggegevens betekent de in artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden omschreven authenticatiegegevens waarmee toegang tot het product kan worden verkregen;

Kantooruren betekent van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur, behalve algemeen erkende feestdagen en nationale feestdagen;

Lexerta betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lexerta Nederland B.V. en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lexerta België B.V.;

Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een overeenkomst met Lexerta of met een partner van haar is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Overeenkomst betekent de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Lexerta dan wel een partner waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden Lexerta dan wel de betreffende partner het product zal (doen) leveren aan opdrachtgever;

Partner betekent de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Lexerta gerechtigd is in eigen naam het product aan opdrachtgever aan te bieden c.q. in eigen naam een overeenkomst met opdrachtgever mag aangaan;

Product(en) betekent alle online-applicaties (in ieder geval Pharius, Riskreporter en WOM) en al haar (specifieke) subproducten die via internet aan opdrachtgever en/of gebruikers beschikbaar gesteld wordt;

Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website(s) van Lexerta of langs een andere tussen opdrachtgever en Lexerta of partner overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

3. Levering producten

3.1. Lexerta zal het product aan opdrachtgever leveren op de wijze als vermeld in de overeenkomst, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  • Het (doen) beschikbaar stellen en houden van het product en data van opdrachtgever binnen de hostingomgeving;
  • Het (doen) zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen van de hostingomgeving ter beveiliging van het product en de data van opdrachtgever tegen verlies en beschadiging en tegen enige vorm van ongeoorloofde toegang of gebruik;
  • Het tijdens kantooruren verlenen van support, zoals nader omschreven in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden, aan opdrachtgever dan wel gebruiker;
  • Voor zover overeengekomen in de overeenkomst, het maken van een back-up van de data van opdrachtgever die middels het product worden verwerkt.

4. Gebruik product

4.1. Lexerta verleent tijdens de in de overeenkomst overeengekomen duur aan opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht het product te gebruiken.

4.2. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd het product te gebruiken ten behoeve van de verwerking van gegevens van of ten behoeve van haar eigen organisatie. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, is opdrachtgever niet gerechtigd het product in gebruik te geven aan een derde dan wel een derde in staat te stellen het product te gebruiken.

4.3. Lexerta is gerechtigd technische maatregelen te treffen ter bescherming van het overeengekomen gebruik van het product.

4.4. Lexerta is gerechtigd de aard, de omvang en de functionaliteiten van het product, waaronder mede wordt verstaan het updaten of upgraden van het product, naar eigen inzicht te (doen) wijzigen. Lexerta is niet verplicht op verzoek van opdrachtgever bepaalde functionaliteiten en/of eigenschappen van het product in stand te houden.

4.5. Lexerta mag het product geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van onderhoudsdoeleinden of vanwege veiligheidsredenen. Lexerta streeft ernaar het buiten gebruik stellen zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk na mededeling aan opdrachtgever te laten plaatsvinden.

4.6. In geval van gebruik anders dan overeengekomen dan wel in geval van belastingen van de hostingomgeving die verder gaan dan normaal gebruik, is opdrachtgever op verzoek van Lexerta verplicht terstond voornoemd gebruik of belasting te staken en gestaakt te houden. Lexerta is gerechtigd haar verplichting tot het leveren van het product zonder voorafgaande mededeling daaromtrent op te schorten indien opdrachtgever niet terstond voornoemd gebruik of belasting staakt dan wel gestaakt houdt.

4.7. Indien opdrachtgever op grond van de overeenkomst gerechtigd zou zijn het product in gebruik te geven aan derden, dan is opdrachtgever jegens Lexerta aansprakelijk voor het gebruik van het product door de betreffende derde en is opdrachtgever verplicht erop toe te zien dat de betreffende derde het product in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta voor eventuele aanspraken van deze derden en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta in verband met voornoemde aanspraak lijden of maken.

4.8. Lexerta is gerechtigd data van opdrachtgever en/of gebruikers te verwijderen indien deze:

  • Naar de mening van Lexerta ongepast, beledigend, discriminerend, aanstootgevend of kwetsend is;
  • Naar de mening van Lexerta op onwaarheden berust of onrechtmatig is;
  • Inbreuk maakt op rechten van derden of Lexerta;
  • Inbreuk maakt op de privacy van derden.

4.9. Lexerta heeft het recht het gebruik van het product door opdrachtgever en/of de gebruikers geheel of gedeeltelijk te beëindigen – zonder gehouden te zijn een vergoeding uit welke hoofde dan ook aan opdrachtgever te voldoen – indien:

4.9.1. Lexerta dat op grond van nationale of internationale wet- of regelgeving dan wel op grond van een gerechtelijke uitspraak verplicht is te doen;

4.9.2. Opdrachtgever en/of een gebruiker en/of een geautoriseerde derde tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en/of deze gebruiksvoorwaarden.

5. Inloggegevens

5.1. Opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat de inloggegevens van haar gebruikers voldoende veilig zijn en dat deze door haar gebruikers geheim worden gehouden. De inloggegevens zijn gebonden aan de persoon van de gebruiker. Opdrachtgever zal Lexerta terstond schriftelijk inlichten zodra opdrachtgever bekend is met enig onbevoegd gebruik van de inloggegevens of enige andere schending van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van het product.

5.2. In geval Lexerta vermoedt dan wel constateert dat derden onbevoegd gebruikmaken van de inloggegevens van gebruikers of indien opdrachtgever conform artikel 5.1 Lexerta daaromtrent schriftelijk inlicht, heeft Lexerta het recht de betreffende inloggegevens onmiddellijk en zonder voorafgaande mededeling te blokkeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Lexerta voor de schade die Lexerta door het onbevoegd gebruiken van de inloggegevens lijden. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta voor eventuele aanspraken van derden verband houdende met voornoemd onbevoegd gebruik van de inloggegevens en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta in verband met voornoemde aanspraak lijden of maken.

6. Support, Gebreken en Incidenten

6.1. Lexerta dan wel een door haar aangewezen derde verricht tijdens kantooruren op verzoek van opdrachtgever supportwerkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en/of de gebruikers, welke werkzaamheden uitsluitend zien op (i) het verstrekken van informatie en adviezen omtrent het gebruik van het product en (ii) het oplossen c.q. herstellen van gebreken en incidenten.

6.2. Opdrachtgever en/of de gebruiker(s) dienen incidenten en gebreken schriftelijk aan Lexerta mede te delen, welke melding zoveel mogelijk dient te worden voorzien van een zo uitgebreid mogelijke documentatie van het gebrek of incident. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Lexerta verplicht haar medewerking te verlenen aan het verzamelen van nadere informatie ter zake een gebrek of een incident.

6.3. Uitsluitend indien een gemeld gebrek of incident aantoonbaar en reproduceerbaar is, zal Lexerta tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk reageren op een melding en aanvangen met het (doen) oplossen of verhelpen van het gebrek of incident.

6.4. Indien opdrachtgever gebruik maakt van koppelingen tussen het product en een bedrijfseigen applicatie/netwerkomgeving (bijv. Azure AD) is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor kosten die samenhangen met het verhelpen van storingen aan de eigen applicatie/netwerkomgeving en de betreffende koppeling in geval van updates/verstoringen veroorzaakt in/door de eigen applicatie/netwerkomgeving.

6.5. Werkzaamheden die door Lexerta dienen te worden (doen) uitgevoerd vanwege (i) ondeskundig of onjuist gebruik van het product of (ii) het niet voldoen aan door Lexerta verstrekte instructies of (iii) gebruik in strijd met de overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden of (iv) gebruik in strijd met de documentatie, worden door Lexerta aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever dient zelf passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ten aanzien van de beveiliging van haar apparatuur, ICT-infrastructuur en datacommunicatieverbinding(en) tegen virussen, malware en vergelijkbare dreigingen.

7.2. Opdrachtgever dient zelf passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegde derden op welke wijze dan ook toegang krijgen tot het product of de Hostingomgeving.

7.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die door middel van het product worden verwerkt en voor de beslissingen die op basis daarvan zijn genomen.

7.4. Opdrachtgever is verplicht toezicht te houden op het naleven door de gebruikers van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta in verband met aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van het product door de gebruikers en voor de eventuele schade en de volledige (proces)kosten die Lexerta in verband met voornoemde aanspraak lijdt of maakt.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene voorwaarden, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product en de documentatie bij Lexerta. Opdrachtgever heeft niet het recht tot inzage in de bron- en/of objectcode van het product.

8.2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de data van opdrachtgever berusten bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta voor aanspraken van derden ter zake een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de betreffende derde(n) (mede) door data van opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene voorwaarden, is Lexerta niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (i) ondeskundig of onjuist gebruik van het product door opdrachtgever of de gebruikers of (ii) gecorrumpeerde of verloren gegane data of andere gegevens van opdrachtgever door gebreken, incidenten of welke oorzaak dan ook.

9.2. Lexerta garandeert niet dat het product voldoet aan de doelstellingen van opdrachtgever ten aanzien van het gebruik van het product, dat het product onafgebroken en zonder incidenten of gebreken zal worden verleend en dat eventuele incidenten of gebreken kunnen worden verholpen.

10. Privacy

10.1. Wanneer Lexerta dan wel opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

10.2. Lexerta neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking daarvan, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking daarvan.

10.3. Lexerta en opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. Lexerta en opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

10.4. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta voor de aan Lexerta opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Lexerta bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Lexerta voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd of verwerkt in het product.

11. Export data opdrachtgever

11.1. Indien de overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, biedt Lexerta aan opdrachtgever de mogelijkheid om – tegen alsdan geldende tarieven – de data van opdrachtgever in het product als een leesbaar archief te ontvangen middels de export door opdrachtnemer van een databestand in XML-formaat. Indien opdrachtgever hiervan gebruik wenst te maken, dan dient opdrachtgever dit uiterlijk 14 dagen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan Lexerta mede te delen. Indien opdrachtgever het databestand in een ander bestandsformaat dan XML wenst te ontvangen, dan dient opdrachtgever dit in voornoemde mededeling schriftelijk kenbaar te maken.

11.2. Zodra de overeenkomst is geëindigd, wordt de data van opdrachtgever verwijderd. Lexerta verstrekt, op verzoek van opdrachtgever, bewijs van vernietiging.